BAZELE TEHNICE ȘI ECONOMICE ALE PIEȚELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ

  CUPRINS:
Cuprins

Pag.
Prefaţă ................................................................................7
Cuprins ...............................................................................9
Introducere. De ce o asemenea carte ............................................15

Partea I-a  Bazele economice ale piețelor de energie electrică ...19

1Elemente economice de bază privind teoria pieței ......................21
1.1Cererea pentru un produs sau serviciu....................................21
1.2Oferta pentru un produs sau serviciu ......................................23
1.3Echilibrul pieței ..............................................................24
1.4Elasticitatea cererii și a ofertei .............................................26
1.4.1Elasticitatea cererii față de preț ...............................26
1.4.2Elasticitatea ofertei față de preț ...............................30
1.5Surplusul consumatorului și al producătorului ...........................32
1.6Concluzii ale capitolului 1 ................................................33
Bibliografie ...........................................................................34

2Sectorul energiei şi reforma ...............................................35
2.1Industrii de rețea. Importanță, caracteristici şi structură ..............35
2.2Structuri posibile ...........................................................38
2.3Elemente de reglementare .................................................49
2.4Concluzii ale capitolului 2 ..................................................51
Bibliografie ...........................................................................52

3Piețe posibile pentru structuri monopoliste ..............................53
3.1Monopol. Caracteristici. Elemente economice .........................53
3.2Mituri despre monopol [3.8] ...............................................59
3.3Concluzii ale capitolului 3 ................................................63
Bibliografie ..........................................................................64

4Competiția imperfectă ......................................................65
4.1Competiția monopolistă ...................................................66
4.1.1Funcționarea pe termen scurt ...............................66
4.1.2Funcționarea pe termen lung ................................67
4.2Oligopolul ...................................................................68
4.2.1Elemente economice. Modele ...............................68
4.2.2Puterea/dominația asupra pieței .............................72
4.3Bariere la intrarea în piață ([4.2]) ........................................76
4.4Modelul oligopolist al cererii „frânte” ...................................78
4.5 Concluzii ale capitolului 4 ................................................79
Bibliografie ..........................................................................80

5Concurența „perfectă” .....................................................81
5.1 Maximizarea profitului pe termen scurt ................................82
5.2Comportarea pe termen lung ............................................86
5.3Echilibrul general .........................................................88
5.4Concluzii ale capitolului 5 ................................................93
Bibliografie ..........................................................................94

6Tipuri de piețe de energie electrică .......................................95
6.1Elemente generale privind piețele produselor sau serviciilor ........95
6.2Elemente generale privind piețele de energie electrică ...............97
6.3Tipuri de piețe pentru energia electrică .................................99
6.3.1Piețe caracteristice ............................................99
6.3.2Piaţa pentru ziua următoare (PZU) ..........................102
6.3.3Piaţa Intrazilnică (intra-day sau real-time market) ........104
6.3.4Piaţa serviciilor de sistem ....................................105
6.3.5Piaţa de capacităţi .............................................105
6.4 Concluzii ale capitolului 6 ..................................................107
Bibliografie ...........................................................................107

7Piețe interdependente cu piețele de energie ..............................109
7.1Problema externalităților ..................................................109
7.2Modalități de internalizare a externalităților de mediu produse de sectorul electroenergetic ....................................................112
7.3Mecanisme de internalizare a efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră prin piețe specifice .....................................................114
7.4Mecanisme de sprijin pentru energia electrică produsă folosind surse regenerabile .........................................................116
7.5Mecanisme de piață pentru promovarea eficienței energetice ........117
7.5.1Piața certificatelor albe ........................................117
7.5.2Scheme de ajutor pentru cogenerarea de înaltă eficiență .. 118
7.6Concluzii ale capitolului 7 ................................................119
Bibliografie ..........................................................................120

8Disparitățile piețelor de energie electrică și viitorul acestora ..........121
8.1Este piața infailibilă în încercarea de a repartiza corect resursele ...121
8.2 Tendințe în tranzacțiile cu energie electrică ............................124
8.3Concluzii ale capitolului 8 .................................................125
Bibliografie ...........................................................................126

Partea a II-a Bazele tehnice. Pieţe de energie electrică în
România ....................................................127

9Producerea energiei electrice .............................................129
9.1Centrale termoelectrice cu abur .......................................129
9.2Centrale termoelectrice cu turbine cu gaze (ITG) ....................133
9.3Centrale termoelectrice cu ciclu combinat .............................134
9.4Centrale nucleare cu fisiune ...............................................135
9.5Centrale hidroelectrice .....................................................136
9.5.1Centrale hidroelectrice pe firul apei ........................137
9.5.2 Centrale hidroelecrice cu lac de acumulare ................137
9.5.3Centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare ......138
9.5.4Microhidrocentrale ............................................139
9.6Centrale eoliene ...........................................................140
9.7Instalaţii fotoelectrice ....................................................144
9.8Utilizatori activi (prosumatori) ..........................................149
9.9 Stocarea energiei electrice ................................................150
9.9.1Sisteme de stocare a energiei ................................150
9.9.2Conectarea sistemelor de stocare la reţeaua electrică .....153
9.9.3Sisteme mobile de stocare a energiei ........................154
9.9.4Funcţionarea sistemelor de stocare pe piaţa de energie electrică .........................................................155
9.10Servicii de sistem ...........................................................157
9.11Concluzii ale capitolului 9 ...............................................162
Bibliografie .........................................................................163

10Caracteristici ale sistemului electroenergetic ............................165
10.1Aspecte generale ..........................................................165
10.2Utilizatori finali de energie electrică ...................................166
10.3 Puterea activă, puterea reactivă, puterea aparentă ....................169
10.4 Grafic de sarcină ...........................................................173
10.5Profiluri de sarcină .......................................................177
10.6Concluzii ale capitolului 10 ..............................................178
Bibliografie ..........................................................................180

11Pieţe de energie electrică în România ....................................181
11.1Ansamblul de pieţe centralizate pentru energie electrică ...........181
11.2 Pieţe organizate de OPCOM ...........................................183
11.2.1 Piaţa pentru ziua următoare - PZU ........................183
11.2.2Exemple pentru determinrea ordinii de merit şi a unor indicatori ai pieţei de energie electrică ....................188
11.2.3 Piaţa intrazilnică ..............................................195
11.2.4Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică - PC OTC .....196
11.2.5Piaţa centralizată a contractelor bilaterale - PC CB (LN, NC, PC) .........................................................198
11.2.6Piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari  PMC .............................................................202
11.2.7Piaţa centralizată pentru serviciul universal  PCSU ....203
11.2.8Piaţa certificatelor verzi ......................................204
11.3Pieţe organizate de Transelectrica .......................................207
11.3.1 Piaţa centralizată obligatorie de Echilibrare ..............207
11.3.2Piaţa centralizată de servicii de sistem tehnologice ........211
11.3.3Piaţa centralizată pentru alocarea Capacităţilor de Interconexiune Internaţională .................................214
11.4Piaţa cu amănuntul .........................................................217
11.5Concluzii ale capitolului 11 ................................................219
Bibliografie ........................................................................219
12Integrarea centralelor electrice virtuale pe piaţa de energie electrică..221
12.1Introducere .................................................................221
12.2Modelarea componentelor unei centrale electrice virtuale ...........221
12.2.1 Unităţi generatoare clasice ....................................221
12.2.2 Utilizatori cu consum flexibil .................................223
12.2.3Baterii sau banc de acumulatoare .............................224
12.2.4Surse regenerabile de energie .................................224
12.3Participarea unei centrale electrice virtuale (CEV) la piaţa de energie ....................................................................225
12.3.1Ofertarea pe piaţa pentru ziua următoare ....................227
12.3.2Participarea CEV la piaţa pentru ziua următoare şi tranzacţionarea certificatelor verzi ........................228
12.4 Concluzii ale capitolului 12 ................................................233
Bibliografie ...........................................................................234

Partea a III-a Elemente juridice privind pieţele de energie electrică ...................................................235

13Aspecte juridice introductive................................................237
13.1Consideraţii generale .......................................................237
13.2 Apariţia dreptului  necesitatea reglementării .........................237
13.3Regulă  normă ..............................................................238
13.4Actul normativ juridic sau Legea ca izvor de drept .....................239
13.5Alte izvoare de drept .......................................................244
13.5.1Hotărârile instanţelor de judecată ............................244
13.5.2Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ......................245
13.6Ierarhia normelor juridice .................................................245
13.7Introducere în dreptul civil ................................................247
13.8 Consideraţii generale privind raporturile juridice civile ..............247
13.9 Concluzii ale capitolului 13 ..............................................251
Bibliografie ........................................................................ 251

14Dreptul Uniunii Europene în sectorul energiei electrice................253
14.1Introducere în dreptul Uniunii Europene ................................253
14.2Procedura de infringement .................................................254
14.3Ordinea juridică a Uniunii Europene .....................................255
14.4Cadrul de reglementare la nivelul Uniunii Europene în sectorul energiei electrice ............................................................258
14.4.1Primul pachet legislativ european în domeniu energiei electrice .........................................................259
14.4.2Al doilea pachet legislativ european în domeniul energiei electrice .........................................................259
14.4.3Al treilea pachet legislativ european în domeniul energiei electrice .........................................................261
14.4.4Alte acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene în sectorul energetic ...........................................263
14.4.5Noul pachet legislativ din domeniul energiei ..............264


14.5Concluzii ale capitolului 14 ..............................................265
Bibliografie .........................................................................265

15Aspecte legislative privind piaţa de energie electrică din România. ..267
15.1Introducere....................................................................267
15.2 Reglementare. Scurtă istorie..............................................267
15.3Legislaţia energiei electrice. Cadrul general legislativ în domeniul energiei electrice. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale..............................................................270
15.4ANRE  arbitrul sau reglementatorul pieţei energiei ................270
15.4.1Rolul şi atribuţiile..............................................270
15.4.2Obiectivele generale ale ANRE în sectorul energiei electrice .....................................................271
15.4.3 Reglementările ANRE .......................................272
15.4.4ANRE  Arbitru pe piaţa energiei electrice. Soluţionarea disputelor pe piaţa energiei electrice ......273
15.5 Participanţii la piaţa energiei electrice ...................................276
15.6Cadrul de desfăşurare a tranzacţiilor din domeniul energiei electrice. Piaţa producătorilor de energie electrică şi piaţa furnizorilor de energie electrică.......................................278
15.6.1 Piaţa reglementată a energiei electrice......................278
15.6.2Piaţa concurenţială de energie electrică ....................280
15.7Concluzii ale capitolului 15...............................................282
Bibliografie ...........................................................................282

16Concurenţa pe piaţa energiei electrice .....................................283
16.1Concurenţa şi piaţa energiei electrice ....................................283
16.2Protecţia concurenţilor ...................................................284
16.3Practicile înşelătoare şi practicile agresive prevăzute
de Legea nr. 363/2007 ...................................................286
16.3.1Practicile înşelătoare .........................................287
16.3.2Practicile agresive .............................................287
16.4Protecţia pieţei .............................................................288
16.4.1Antantele ......................................................288
16.4.2Abuzul de poziţie dominantă ................................290
16.4.3Concentrări economice ....................................291
16.4.4Ajutoare de stat [16.3] .....................................293
16.5Autoritatea naţională de control în domeniul concurenţei 
Consiliul Concurenţei ....................................................294
16.6Concluzii ale capitolului 16 .............................................297
Bibliografie ...........................................................................298

Anexe .........................................................................299

A1Eficienţa energetică .........................................................301
A1.1Utilizarea eficientă a energiei şi mediul ambiant .......................301
A1.2Evaluarea costurilor pentru creşterea eficienţei energetice .........302
A1.3Tehnologii cu amprentă redusă de carbon ...............................306
A1.4Studii de caz .................................................................308
A1.4.1Alegerea sistemului de iluminat electric ...................303
A1.4.2Reducerea pierderilor de energie în reţelele electrice de distribuţie .......................................................309
A1.4.3Recuperarea energiei de frânare .............................311
A1.4.4Renunţarea la tensiunea de distribuţie de 10 kV .........311
A1.5Concluzii ale capitolului A1 ..............................................311
Bibliografie ...........................................................................312

A2Transferul energiei electrice prin linii de transport şi de distribuţie ...313
A2.1Linii electrice ................................................................313
A2.1.1Linii electrice aeriene .........................................313
A2.1.2Linii electrice în cablu .......................................314
A2.2Transformatoare ............................................................316
A2.3Staţii electrice...............................................................317
A2.4Pierderi de energie în sistemul electroenergetic .......................320
A2.4.1Pierderi pe liniile electrice .................................320
A2.4.2Pierderi în transformatoare .................................325
A2.5Defecte în reţeaua electrică .............................................326
A2.6Măsurarea mărimilor electrice ..........................................323
A2.6.1Transformatoare de măsurare ..............................328
A2.6.2Măsurarea energiei electrice ..............................329
A2.7Sisteme de protecţie contra defectelor din reţeaua electrică .........333
A2.8 Reţele electrice „inteligene”. Microreţele ..............................335
A2.9 Concluzii ale capitolului A2 .............................................337
Bibliografie ........................................................................338
  PREZENTARE:
INTRODUCERE. DE CE O ASEMENEA CARTE

Reforma sectorului energiei electrice este un proces complex, cu motivatii multiple. In pledoaria adeptiilor reformei se apeleaza la enumerarea avantajelor care se asteapta sa apara in aplicarea transformarilor impuse de aceasta reforma. Se mentioneaza imbunatatirea calitatii serviciului, posibilitatea atragerii de investitii absolut necesare sectorului (inclusiv din sectorul privat, cel public neputand acoperi intregul necesar), reducerea prin concurenta a pretului de furnizare catre consumatori fie ei casnici sau industriali si - prin aceasta - marirea competitivitatii economiei statului respectiv pe pietele internationale, cresterea adecvantei si rezilientei sectorului prin posibilitatea introducerii de noi tehnologii, inclusiv digitizarea.

In esenta, reforma presupune separarea activitatilor sectorului, asa-numitul „unbundling” si desprinderea zonelor de monopol natural de cele posibil concurentiale. Odata cu introducerea concurentei in zonele nemonopoliste ale sectorului energiei electrice si a instrumentelor economice specifice, respectiv dezvoltarea pietelor aferente, problematica fluxurilor financiare se complica, dar apare marele avantaj de a permite abordarea unor politici avantajoase atat pentru sector, cat si pentru consumatorul final. Iar un sector energetic mai performant este esential pentru economia oricarei tari, atat prin beneficiile asupra celor interesati direct, cat si asupra statului in sine, prin faptul ca acest sector esential este capabil sa participe sustenabil la realizarea veniturilor bugetare si a stabilitatii economice ale acelui stat.

Elementul cheie pe care se bazeaza toata reforma sectorului il reprezinta aparitia pietelor specifice (angro si cu amanuntul) si aceasta pentru ca alimentarea fiabila cu energie a utilizatorilor cu cel mai redus pret posibil al energiei furnizate reprezinta principala cerinta care a condus la aparitia acestor piete si - inevitabil - a regulilor aferente. Dar constructia si functionarea pietelor specifice nu pot fi facute fara o intelegere adanca a necesitatilor reformei si fara o cunoastere corespunzatoare a bazelor economice, a necesitatilor si a limitarilor tehnice, respectiv a cadrului legislativ necesar a fi dezvoltat. Liberalizarea acestor piete necesita administratori ai acestora, participanti informati si o reglementare mai stransa pentru segmentele monopoliste, respectiv stabilirea unor reguli clare si transparente ale „jocului”. Este primul motiv pentru care autorii acestei carti au considerat ca subiectul este interesant de abordat. Un al doilea motiv ar fi actualitatea (legata de transformarile tehnologice pe care le suporta sectorul) si utilitatea acestui demers. In sfarsit, un al treilea motiv ar fi complexitatea unor asemenea piete care trebuie nu numai sa permita optimizarea functionarii sistemelor electroenergetice, dar si sa nu prejudicieze stabilitatea acestora. Or, acest lucru nu se poate realiza decat printr-o intelegere profunda a mecanismelor economice si a necesitatilor tehnice aferente. Nu trebuie uitat si faptul ca pietele de energie electrice sunt bune exemple de urmat si pentru alte piete de energie, in primul rand de gaze naturale, care si ele au la baza o industrie de retea.

Nu pretindem ca nu s-au mai scris carti despre pietele de energie electica, carti care prezinta informatii utile, accentul punandu-se pe subiecte importante dar mai ales din perspectiva inginereasca. Avand insa in vedere complexitatea subiectului, credem ca este necesara o abordare integrata, din perspectiva tuturor celor implicati. In acest fel, credem ca diversele categorii de profesionisti implicati vor putea intelege mai bine aspectele legate de aceste piete complexe si modul in care ele conlucreaza.

Din aceste motive, colectivul de autori a considerat ca o noua carte despre pietele de energie electrica este nu numai utila, dar chiar absolut necesara. Scopul declarat al acesteia este sa depaseasca dificultatile interdisciplinare, sa ajute inginerii, economistii si juristii sa treaca peste granitele propriilor profesii si sa inteleaga acest proces complex printr-o abordare integratoare.

De aceea, lucrarea prezenta incearca sa extinda si sa omogenizeze cunostintele, sa-i faca pe unii sa inteleaga fenomenele atat din propria perspectiva, dar si din perspectiva celorlalti. In consecinta, cartea este astfel alcatuita incat o serie de capitole reiau si extind informatii dintr-un domeniu, pentru ca si specialistii din celelalte domenii sa beneficieze de ele. Astfel, unele parti care se concentreaza pe aspecte economice sunt dedicate in primul rand inginerilor pentru a intelege mai bine ratiunea reformei in sector si legile economice specifice acestui tip de piete, in timp ce unele capitole cu aspect ingineresc se adreseaza in primul rand energeticienilor, dar permit si economistilor o intelegere mai adanca a sistemului energetic si a conditiilor speciale de lucru a acestuia. Juristii sunt probabil cei mai avantajati intrucat pot obtine o intelegere a motivatiilor fizice si economice care guverneaza aceste piete si pot vedea dintr-o noua perspectiva cadrul legislativ, respectiv de reglementare, specific domeniului. In esenta, fiecare isi poate lua ce are nevoie in functie de ce stie deja despre aspectele fizice, economice si legale ale pietelor de energie electrica.

Sub aceasta forma consideram ca lucrarea de fata este interesanta pentru cei care invata despre si lucreaza in domeniul sistemelor electroenergetice, a consultantilor de specialitate, a „traderilor”, cercetatorilor, proiectantilor, antreprenorilor din domeniu si chiar a celor implicati in conducerea marilor consumatori de energie electrica. Toti acestia vor gasi aspecte suficient de detaliate privind bazele economice si tehnice ale pietelor, care le vor permite intelegerea proceselor aferente acestor piete si luarea unor decizii in cunostinta de cauza.

Suntem - de asemenea - constienti ca acest demers este - de aceea - mai dificil fata de cel legat numai de o descriere simpla a pietelor. In aceste conditii, materialul prezentat in continuare, fiind o prima incercare, poate fi probabil imbunatatit si - evident - asteptam cu interes si ne bazam pe reactia cititorilor. Ne asteptam ca acestia sa fie in primul rand studenti, masteranzi si doctoranzi din domeniul ingineresc, economic si juridic, dar si specialisti cu experienta interesati de domeniu.

Cartea este structurata in trei parti. In timp ce prima parte se concentreaza pe bazele economice ale pietelor in general si a celor de energie electrica in special, partea a doua abordeaza in special elementele tehnice, ingineresti, care impun anumite tipuri de piete, explicand necesitatea existentei si construirii pe o anumita arhitectura a pietelor specifice pentru energie electrica, servicii de sistem, ca si a celorlalte, inclusiv cele impuse de schemele de ajutor care folosesc mecanisme de tip piata. In sfarsit, partea a treia extinde analiza asupra problemelor cadrului legislativ si de reglementare aferent pietelor de energie electrica, pe doua paliere: cel european (definit in timp prin cele patru pachete legislative aferente), dar si elementele specifice pietelor romanesti de energie electrica. Prin aceasta structura incercam sa raspundem necesitatilor de cunoastere si intelegere pentru toti cei interesati - indiferent de bagajul profesional cu care pleaca la drum - in acest domeniu dinamic. Totodata, asa cum s-a aratat mai sus, fiecare poate sa-si ia ceea ce doreste din informatiile prezentate in carte. Materialul este completat cu doua anexe tehnice pentru completarea cunostintelor legate de sistemul electroenergetic.

Pentru cei interesati sa adanceasca un anumit subiect, este bine de stiut ca ei pot merge la radacinile problemei respective consultand lucrarile citate, care - in mod voit - sunt in special carti sau articole de baza in domeniu, fiind - evident - completate si de altele recente. In plus, pentru o urmarire sintetica a problematicii, fiecare capitol contine si un sumar final care permite recapitularea rapida a cunostintelor prezentate in cadrul repectivului capitol. Speram ca din toate aceste motive veti considera lucrarea utila si interesanta.

Contributia autorilor este urmatoare: Virgil Musatescu - coordonarea lucrarii si Partea I, Nicolae Golovanov - coordonare a Partii a II-a, capitolele 9 si 10 si anexele A1 si A2, Virgil Dumbrava si Cristian Lazaroiu - capitolele 11 si 12, iar Marius Aurelian Nicolae - Partea a III-a.

Va invitam la lectura si asteptam cu interes si nerabdare reactia dumneavoastra.
  PREFATA:
Prefaţă

Pieţele de energie electrică şi reforma sistemelor energetice reprezintă teme extrem de importante şi actuale cu o largă prezenţă în literatura de specialitate şi în numeroase conferinţe sau simpozioane la nivel local, regional, naţional şi chiar mondial.
Au trecut peste 30 de ani de când primele idei privind liberalizarea în sectorul energiei electrice şi introducerea conceptelor de piaţă, privatizare şi liberalizare a pieţei de energie au apărut în Chile în anii 80.
În Europa, în anul 1990 s-au produs primele privatizări în industria energiei electrice în Anglia, iar în anul 1991 a început dereglementarea în ţările scandinave; în decembrie 1996, a fost aprobată prima Directivă a Parlamentului şi Consiliului European privind reglementările comune pentru piaţa internă de energie electrică, Directiva 96/92/EC.
Dacă în regim reglementat toate preţurile sunt stabilite de reglementator sau de către organisme guvernamentale, în regim dereglementat, reglementatorul stabileşte numai preţuri/tarife pentru transport/distribuţie, care reprezintă un monopol natural, în timp ce producerea şi furnizarea sunt considerate segmente concurenţiale în care preţurile sunt stabilite în piaţă, pe baza de cerere şi ofertă.
Prin liberalizarea sectorului energetic, companiile de producere sau furnizare nu se mai bazează pe un venit predictibil reglementat, ci se confruntă cu un risc financiar mult mai mare. Energia va fi supusă legilor concurenţei, deci nu mai este privită ca un „serviciu public”. Mediul concurenţial asigură managementul eficient al costurilor, formarea liberă a preţurilor şi crearea de stimulente în vederea reducerii costurilor şi a utilizării eficiente a resurselor.
Dezvoltarea pe baze sustenabile a sectorului energetic trebuie să conducă la satisfacerea necesarului de energie electrică la un preţ competitiv, în condiţii de siguranţă şi calitate în alimentare, utilizarea eficientă a resurselor şi limitarea impactului asupra mediului înconjurător.
În general se consideră că energia este o „marfă specială”, deoarece:
-energia electrică se produce şi se utilizează simultan şi întotdeauna trebuie să existe un echilibru între producere şi utilizare;
-chiar dacă stocarea energiei tinde să schimbe paradigma producere -utilizare simultană, în prezent este la o scară foarte mică şi din punct de vedere economic nu este încă o soluţie cu aplicare pe scară largă;
-transportul şi distribuţia sunt realizate prin reţele electrice specifice;
-energia trebuie asigurată conform nevoilor utilizatorului final.
Introducerea competiţiei a fost necesară deoarece vechiul model nu oferea stimulente pentru o operare eficientă, era mult mai uşor pentru guvern să conducă şi să influenţeze deciziile, nu erau încurajate investiţiile necesare şi toate costurile erau trecute la utilizatori fără niciun filtru.
În acelaşi timp, oponenţii introducerii pieţei argumentează că este nevoie de menţinerea unui control strategic asupra infrastructurii ţării, de o coordonare/ planificare centralizată pentru un nivel adecvat al capacităţilor, de menţinerea unui nivel adecvat al mixtului de combustibil, de un volum mare de investiţii şi de asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie a utilizatorilor.
Cu siguranţă însă creşterea concurenţei oferă un mecanism eficient de determinare a preţului corect, în beneficiul utilizatorilor finali şi al ţării.
În acelasi timp, sectorul energiei electrice este supus unor noi provocări cum ar fi: Decarbonarea, Descentralizarea, Digitizarea, dar şi escaladarea preţului combustibililor fosili sau impactul energiei nucleare, care au o influenţă directă asupra proiectării şi funcţionării pieţelor de energie.
Cartea „Bazele tehnice şi economice ale pieţelor de energie electrică” elaborată de un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Energetică din Universitatea Politehnica Bucureşti la care s-a alăturat un magistrat cu experiență în domeniu are meritul de a prezenta într-o singură lucrare trei aspecte fundamentale ale pieţei de energie electrică:
-Bazele economice ale pieţelor de energie electrică în care sunt prezentate elemente de bază privind piaţa în general, o atenţie specială fiind acordată pieţelor de energie electrică (tipuri, operatori, viitor etc.) şi interdependenţei cu alte pieţe (integrare surse regenerabile, eficienţa energetică, cogenerare de înaltă eficienţă, internalizare a externalităţilor de mediu);
-Bazele tehnice. Pieţe de energie electrică în România care cuprinde 4 capitole cu referire la producerea energiei electrice atât în centrale clasice cât şi din surse regenerabile, caracteristici ale sistemului electroenergetic, o descriere detaliată a pieţelor centralizate de energie electrică din România organizate de OPCOM şi Transelectrica şi în final a pieţei cu amănuntul;
-Elemente juridice privind pieţele de energie electrică în care sunt prezentate aspecte juridice cu caracter general, o descriere a cadrului de reglementare în sectorul energiei electrice la nivelul Uniunii Europene şi aspecte privind legislaţia primară şi secundară în domeniul energiei electrice în România.
Plecând de la faptul că, de regulă, specialiştii sunt preocupaţi mai degrabă de un anumit aspect al pieţei, autorii au decis să realizeze o lucrare cu o abordare interdisciplinară a problematicii pieţelor, respectiv aspecte economice, tehnice şi juridice, care să permită o imagine de ansamblu a interacţiunilor şi a constrân-gerilor impuse de cele trei aspecte.
Cu siguranță, cartea este utilă specialiştilor care vor dori să înţeleagă şi să îşi lămurească aspectele perspectivei proprii, ţinând seama şi de restricţiile şi impactul celorlalte domenii, dar cred că, în primul rând, este utilă studenţilor şi masteranzilor care doresc să lucreze în domeniul furnizării şi tradingului energiei electrice, sau în domeniul proiectării şi/sau operării pieţelor de energie electrică.
Având în vedere perspectiva multidisciplinară pe care o oferă asupra unui domeniu extrem de captivant, complex, actual şi de perspectivă, autorii merită din plin felicitările şi consideraţia mea.

Bucureşti, Februarie 2019Dr. ing. Ion LUNGU
Preşedinte Asociaţia Furnizorilor de Energie
Electrică din România
Director General CEZ Trade România
  CUVINTE CHEIE: