DECLARAȚIA FOREN 2016

  CUPRINS:
Preambul ......................................................................................................................... 7
Sinteza Evenimentelor Importante ....................................................................... 11
Sesiunea de Deschidere FOREN 2016 ................................................................... 11
Sesiunea KA1: Politici europene de promovare a dezvoltării sustenabile a
energiei ...................................................................................................................... 17
Sesiunea RTF1: Soluții inteligente pentru alimentarea cu energie a orașelor
inteligente. Obiectiv principal: Utilizatorul ........................................................... 20
Sesiunea WF1: Resurse umane pentru sistemele energetice ................................. 23
Ziua Regională a Energiei: Uniunea Energetică a Europei Centrale și de Est
pentru integrare regională și securitatea în alimentarea cu energie .................... 26
Sesiunea RTF2: Opțiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune, pe baza
analizei de costuri pe întregul ciclu de viață .......................................................... 30
Sesiunea WF2: Eficiență energetică, conservarea energiei. Transformarea
potențialului în realitate .......................................................................................... 32
Sesiunea Trilema energiei și securitatea energetică ............................................... 38
Sesiunea RTF3: Evoluții în transportul energiei (țiței și gaze naturale).
Colaborarea la nivel de regiune ............................................................................... 42
Sesiunea WF3: Cercetare în domeniul energetic. Finanțare pentru
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic ...................................................... 44
Sesiunea KA2: Reglementări privind concurența și comercializarea pe Piața
Internă UE. Impactul prețurilor volatile ale energiei ........................................... 48
Sesiunea RTF4: Managementul, controlul și monitorizarea calității
energiei electrice. Aspecte privind echipamente și servicii aferente ................... 53
Sesiuni de Comunicări Științifice ........................................................................... 57
DS1: Politici și obiective naționale pentru integrarea în politica UE în
domeniile de energie și mediu ................................................................................. 57
DS2: Piețe de energie. Operarea pe piață comparativ cu planificare .................... 58
DS3: Eficiența energetică. Conservarea energiei. Noi probleme și tendințe ....... 60
DS4A: Petrol, gaze naturale, convenționale și neconvenționale ........................... 63
DS4B: Energia nucleară ........................................................................................... 65
DS5: Cărbune și tehnologiile pentru cărbune curat .............................................. 67
Mese Rotunde la Nivel Corporativ .......................................................................... 70
Masa Rotundă a Universității Tehnice a Moldovei ............................................... 70
Masa Rotundă a Întreprinderii Electromagnetica SA ........................................... 72
Programul Viitorii lideri Energeticieni din România - VLER ............................... 73
EXPOFOREN 2016 ....................................................................................................... 78
La pas prin EXPOFOREN - 2016 ............................................................................ 78
Sesiunea de Încheiere a FOREN 2016 ................................................................. 103
FOREN 2016 în date și cifre .................................................................................. 104
FOREN 2016 - Sondaj de Opinie - ...................................................................... 107
Mesaje, Concluzii, Recomandări generale FOREN 2016 ................................ 113
Mesaje ..................................................................................................................... 113
Concluzii și recomandări ....................................................................................... 117
Mulțumiri ................................................................................................................... 119
Parteneri, Sponsori, Co-organizatori FOREN 2016 ....................................... 120
  PREZENTARE:
Colectiv de elaborare:
Nicolae GOLOVANOV
Virgil MUȘATESCU
Victor VERNESCU
Elena RATCU
Nicolae Napoleon ANTONESCU
Alexandru PĂTRUŢI
Gheorghe INDRE
Călin VILT
Vasile RUGINĂ
Silvia PRUNDIANU
Elena PAVEL
Violeta PERA
  PREFATA:
Forumul Regional al Energiei din Europa Centrală și de Est - FOREN 2016, cu tema „Energie sigură și sustenabilă pentru regiune, a fost organizat, conform tradiției, de către Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), sub auspiciile Consiliului Mondial al Energiei - London Office.
Evenimentul a avut loc în perioada 12-16 iunie 2016 și s-a desfășurat la Vox Maris Grand Resort din Costinești - România.
FOREN 2016 reprezintă cea de a 13-a ediție a Forumurilor FOREN, organizate de către CNR-CME o dată la doi ani, cu începere din anul 1992.
Cei peste 750 membri ai comunităţii energetice, dintre care 30 personalităţi ştiinţifice din străinătate, au dezbătut aspecte privind asigurarea necesităţilor energetice, petrol, gaze, cărbune, nuclear, surse regenerabile, cu limitarea amprentei de carbon, astfel încât să se asigure
dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic, dar şi a întregii economii.
Participarea la FOREN 2016 a ministrului energiei, a secretarilor de stat din domeniul energiei şi din ministerul învăţământului, a conducătorilor principalelor instituţii cu răspunderi în domeniul energetic, a specialiştilor din mediul universitar și industrial, a specialiştilor ASTR, ai Academiei Române, precum şi a reprezentanţilor Consiliului Mondial al Energiei a imprimat dezbaterilor în plen şi în secţiuni un caracter de responsabilitate profundă pentru viitorul acestui sector, cu importanţă deosebită pentru dezvoltarea economică a ţării.
Dezbaterile de la FOREN 2016 s-au desfăşurat în cadrul a 11 Evenimente Importante la nivel de Forum, a cinci sesiuni ştiinţifice şi 16 Mese Rotunde la nivel de corporaţii. Aspectele analizate s-au
axat în special pe probleme privind accesibilitatea la energia modernă, disponibilitatea energiei şi efectele acestui sector asupra mediului ambiant.
A fost pus în evidenţă faptul că România are un statut privilegiat în zonă, având un mix energetic variat care, dacă va fi raţional utilizat, va permite alimentarea sigură şi sustenabilă a României pe termen mediu (până în anul 2035). Utilizarea inteligentă a surselor regenerabile de energie, a
grupurilor nucleare, a soluţiilor pentru limitarea poluării mediului ambiant de către centralele electrice, dezvoltarea de procedee inteligente pentru arderea combustibililor fosili pot asigura ca România să îndeplinească integral cerinţele UE privind limitarea amprentei de carbon la valori sub
450 ppm.
De o deosebită atenţie s-a bucurat delegaţia de specialişti din Republica Moldova care au dezbătut împreună cu specialiştii români problemele legate de interconectarea energetică cu România şi paşii care ar trebuie parcurşi pentru interconectarea cu sistemul de energie din Europa.
Un aport important la cunoaşterea stadiului actual tehnic şi ştiinţific al firmelor care activează în domeniul energiei l-a avut Expoziția FOREN 2016 la care au participat cu exponate și produse 27 firme din ţară şi din străinătate.
Toate evenimentele din cadrul Forumului s-au încheiat cu câte un pachet de concluzii, recomandări şi măsuri care vor fi transmise organelor competente pentru a pune în evidenţă problemele actuale din sectorul energetic şi pentru a contribui la elaborarea Strategiei Energetice a României, aflată în curs de definitivare.
În cadrul sesiunilor speciale, organizate şi moderate de CNR-CME, au fost abordate cele mai importante teme care stau, în prezent, în faţa comunităţii energeticienilor:
- Politici europene de promovare a dezvoltării sustenabile a energiei (sesiunea KA1);
- Soluţii inteligente pentru alimentarea cu energie a oraşelor inteligente. Obiectiv principal: Utilizatorul (sesiunea RTF1);
- Resurse umane pentru sistemele energetice (sesiunea WF1);
- Uniunea Energetică a Europei Centrale şi de Est pentru integrarea
regională şi securitatea în alimentarea cu energie (Ziua Regională a Energiei);
- Opţiuni pentru mix-ul de combustibil în regiune, pe baza analizei de
costuri pe întregul ciclu de viaţă (sesiunea RTF2);
- Eficienţă energetică, conservarea energiei. Transformarea potenţialului în realitate (sesiunea WF2);Trilema energiei şi securitatea energetică (sesiunea Trilema Energiei);
- Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). Colaborarea la nivel de regiune (sesiunea RTF3);
- Cercetare în domeniul energetic. Finanţare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic (sesiunea WF3);
- Reglementări privind concurenţa şi comercializarea pe Piaţa internă UE. Impactul preţurilor volatile ale energiei (sesiunea KA2);
- Managementul, controlul şi monitorizarea calităţii energiei electrice.
Aspecte privind echipamente şi servicii aferente (sesiunea RTF4).
De asemenea, în cadrul Sesiunilor Științifice (DS) ale FOREN 2016 au fost prezentate importante contribuţii ale participanţilor la rezolvarea unor importante probleme ale sistemelor de energie şi aspecte privind dezvoltarea acestora:
- Politici şi obiective naţionale pentru integrarea în politica UE în domeniile energie şi mediu (sesiune ştiinţifică DS1, organizată cu sprijinul ISPE);
- Pieţe de energie. Operarea pe piaţă comparativ cu planificare. Rolul operatorilor de sistem şi de distribuţie pe piaţa de energie. Raport stabilitate-preţ (sesiune ştiinţifică DS 2, organizată cu sprijinul CEZ România);
- Eficienţa energetică. Conservarea energiei. Noi probleme şi tendinţe (sesiune ştiinţifică DS 3, organizată cu sprijinul ICPE);
- Petrol, gaze naturale - convenţionale şi neconvenţionale (sesiune ştiinţifică DS 4A, organizată cu sprijinul ROMGAZ);
- Energia nucleară (sesiune ştiinţifică DS 4B, organizată cu sprijinul RATEN).
În cadrul Meselor Rotunde corporative, organizate de importante unităţi din domeniul energiei au fost analizate principalele provocări care stau în faţă acestora pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a sectorului energie. De un deosebit interes s-au bucurat Masa Rotundă organizată de
membrii Programului VLER, din cadrul CNR-CME, unde s-au dezbătut aspecte legate de viziunea și contribuţia tinerilor la edificarea viitorului sectorului energie şi Masa Rotundă organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei în care au fost dezbătute pe larg problemele legate de
interconectarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemul energetic al României.
Mesaje principale au fost transmise participanților FOREN 2016 privind:
- Asigurarea energiei necesară unei dezvoltări sustenabile a economiei;
- Creşterea nivelului energiei utilizate decuplată de nivelul emisiilor de carbon care însoţesc aceste procese pentru realizarea obiectivelor
UE privind decarbonarea proceselor din industrie;
- Dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi asigurarea condiţiilor pentru utilizarea eficientă a acestora în mix-ul energetic în vederea realizării obiectivelor de reducere a poluării mediului
ambiant;
- Creşterea eficienţei energetice în condițiile în care România are un potenţial important privind economisirea de energie care trebuie valorificat prin eforturile specialiştilor energeticieni;
- Integrarea sistemului de energie din România cu sistemul european în vederea creşterii fiabilităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie a utilizatorilor;
- Pregătirea specialiştilor şi cercetărilor energeticieni, cu accent pe studii privind noi surse de energie, noi sisteme de stocare a energiei, utilizarea inteligentă a acesteia, realizarea condiţiilor
pentru securitate şi accesibilitate energetică;
- Acordarea unei atenții speciale accesului la energia modernă a tuturor locuitorilor din România și din regiunea central-est europeană, şi în special a celor din mediul rural
  CUVINTE CHEIE: