ANUAL RAPORT 2013

  CUPRINS:
● Activitatea în anul 2013 2
● Conducerea ASTR 5
- Biroul prezidiului ASTR 5
- Prezidiul ASTR 6
● Membri noi 8
● Structura Academiei în anul 2013 14
● Filialele ASTR 16
● Participarea membrilor la cercetarea ştiinţifică 19
● Reuniuni şi workshopuri în colaborare cu alte organizaţii profesionale 21
● Promovarea cunoştinţelor inginereşti 22
- Zilele academice ale ASTR 22
- Colaborări cu noi centre de cercetare ştiinţifică 23
- Dezbateri ştiinţifice 23
- Publicaţii 24
● Formarea viitorului inginer, educarea profesională continuă 25
● Discursuri de recepţie 26
● Aniversări şi comemorări 28
  PREZENTARE:
Activităţile Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România, în anul 2013, s-au definit prin
dinamism şi printr-un plus de inițiativă în raport
cu provocările cu care s-au confruntat și se
confruntă.
A crescut rolul Academiei în cercetarea ştiinţifică
prin abordarea unor tematici mai largi şi de un
mai mare interes tehnico-ştiinţific. Membrii din
mediul universitar, institute de cercetare şi firme
high-tech au participat la competiţiile organizate
de ASTR în vederea realizării unor obiective
majore din Planul Național de Cercetare.
După cum este bine cunoscut, în evoluţia eco -
nomiei, inovarea constituie motorul pro gre sului,
ea asigură satisfacerea cerinţelor de bază ale
societății, creşterea economică și bunăstarea. De
aici a rezultat și unul dintre obiec tivele prioritare
ale Academiei.
Ca efect al activităţilor de cercetare şi dezvoltare,
în anul 2013, au fost transferate în economia
românească realizări importante, dintre care
menţionăm:
● În domeniul acţionării electrice s-au găsit
soluţii de dezvoltare a unei familii de echi -
pamente pentru instalaţii de foraj terestru, care
să funcţioneze în medii neprielnice de lucru şi la
adâncimi de peste 10.000 m în forajul marin.
● Membri ai Academiei au participat la elabo -
rarea de proiecte şi la acordarea de consultanţă
tehnică pentru Parcul eolian de la Fântânele/
Cogealac, în zona Dobrogei, unul dintre cele mai
mari din Europa, cu 240 turbine GE de 2,5 MW
şi o putere de 600 MW,
● S-a acordat sprijin unor unităţi high-tech
pentru reali zarea de echipamente performante
în domeniul sectoarelor calde, linii de tratamente
termice, protecţia suprafeţelor și tehnologii
specifice din industria auto şi a altor sectoare ale
construcţiilor de maşini.
● S-au efectuat cercetări şi s-a asigurat trans -
ferarea rezul tatelor acestora în industrie prin
organi zarea de întâlniri cu mediul de afaceri.
● Pentru asigurarea forţei de muncă, care să
răspundă cerințelor din prezent și viitor, s-au
organizat cursuri de perfecţionare profesională
și educație continuă în centre industriale şi
univer sitare din ţară, pe baza programelor
adaptate cerinţelor actuale şi de perspectivă.
● Au fost sprijinite cercurile studenţeşti în
scopul sădirii pasiunii pentru inovare şi cercetare
în rândul tinerei generații.
● S-au stimulat preocupările inginerilor pentru
obţinerea titlului de doctor şi crearea de centre
de iniţiere în cercetare pentru elevi şi studenţi
pasionaţi de ştiinţă, sub îndrumarea membrilor
Academiei.
● S-au iniţiat dezbateri privind formarea ingine -
rilor în vederea identificării şi promovării căilor
de îmbu nătăţire a pregătirii prin pre luarea unor
expe rienţe ale universi tăților de științe ingi -
nereşti din lume, asigurarea unui nivel ridicat
al învăţământului tehnic, restrângerea speciali -
tăţilor etc.
● S-au diseminat cunoştinţele ingine reşti prin
organizarea de manifestări ştiinţifice, publicarea
de cărţi şi studii. Lucrările ediţiei a VIII-a a
Conferinţei Anuale „Zilele academice ale ASTR“,
desfăşurată la Braşov, cu tema „Produse şi
tehnologii pentru dezvoltare durabilă“, au fost
publicate într-un volum ce urmează a fi trimis şi
Academiilor membre ale Euro-CASE.
● S-a colaborat cu Academia de Științe Agricole
și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ (ASAS),
colaborare benefică pentru amble părţi, iar una
dintre temele tratate - „Utilizarea surselor noi
de energie în agricultură“ - a avut un mare
impact în acest domeniu.
● S-a participat la organizarea şi des făşurarea
unor manifestări ştiinţifice de am ploare precum:
Conferinţa Naţională de Mecanica Solidelor,
Conferinţa Internaţională de Sudură, Conferinţa
Bramat, Seminariile inter-universitare de istoria
mecanicii, International Polymer Processing
Conference.
● S-au publicat articole ştiinţifice în reviste din
ţară şi străinătate, membri ai Academiei făcând
parte din colegiile de redacție ale multor reviste
de prestigiu.
● S-a acordat o atenţie deosebită semnalării
factorilor de răspundere din ţară, comunităților
de specialişti și opiniei publice a problemelor
care afectează viaţa societăţii, cum ar fi strate -
giile de dezvoltare a diferitelor sectoare eco -
nomice. Un exemplu îl constituie domeniul
Transporturilor, cu accent pe Calea Ferată.
● În mass-media s-au prezentat punctele de
vedere ale Academiei față de pro blemele din
diferite ramuri: transportul public; cercetare şi
cultură; resursele aurifere ale României; dez -
voltarea industriei și pre gătirea inginerilor;
situaţia construcţiilor hidrotehnice; politica
ştiinţei etc.
Pe agenda Academiei, un loc central îl ocupă
dezvol tarea activităţii şi atragerea de noi membri
- tineri şi din mediul economic.
Relaţiile cu Euro-CASE s-au concretizat şi prin
participarea la anchetele ştiinţifice pe care le-a
iniţiat, crearea băncii de date ce cuprinde lucrări
publicate de membrii academiilor membre.
Prin apartenenţa la Consiliul Academiilor de
Inginerie Europeană (Euro-CASE), Academia de
Şrtiinţe Tehnice din România este interesată în
participarea la programe europene, acţiuni ale
UE şi la platforme tehnologice în derulare şi
viitoare.
Academia îşi propune iniţierea şi participarea la
con fe rinţe şi seminarii, împreună cu Academii
membre Euro-CASE, pe subiecte de interes
comun.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: