COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI

  CUPRINS:
Cuvânt de început (acad. Marius Sabin Peculea) ................................................................ 1
Argument al autorilor ........................................................................................................... 3
Mesajul preşedintelui CNR-CME (Iulian Iancu) ................................................................ 7
Mesajul Directorului General Executiv CNR - CME (Gheorghe Bălan) ............................ 9
Rolul şi locul CNR-CME în sectorul energiei din România .............................................. 11
Partea I
REPERE ISTORICE
1. Energia, factor vital pentru dezvoltarea societăţii umane ........................................ 17
2. Primele acţiuni - Scurt istoric al Consiliului Mondial al Energiei .......................... 21
3. Consiliul Mondial al Energiei în perioada interbelică. Înfiinţarea .......................... 27
4. Evoluţia, în timp, a structurii Consiliului Mondial al Energiei ............................... 30
5. Congresele Consiliului Mondial al Energiei .............................................................. 33
5.1. Succesiunea congreselor CME ............................................................................... 33
5.2. Perioada antebelică ................................................................................................ 34
5.3. Perioada postbelică ................................................................................................ 35
6. România şi Consiliul Mondial al Energiei ................................................................. 81
7. Activităţi proprii CNR-CME .................................................................................... 101
Partea a II-a
EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE ŞI EXPOZIŢIONALE
ORGANIZATE DE CNR-CME
8. Conferinţe naţionale (selectare aleatorie) ................................................................ 111
8.1. Conferinţa Naţională a Energiei - `83 - 23 - 25/noiembrie/1983 ........................ 111
8.2. Conferinţa Naţională a Energiei - `92 - 15 - 18/iunie/1992 ................................ 114
8.3. Conferinţa Naţională a Energiei - `94 - 13 - 16/iunie/1994 ................................ 117
8.4. Conferinţa Naţională a Energiei - `96 - 01 - 05/septembrie/1996
- Neptun-Olimp ......................................................................................................... 122
8.5. Conferinţa Naţională a Energiei - `98 - 14 - 18/iunie/1998 - Neptun-Olimp ..... 128
9. Forumul Român al Energiei - FOREN ................................................................. 133
9.1. FOREN 2000, 10 - 14 septembrie 2000, Neptun-Olimp ..................................... 133
9.2. FOREN 2002, 09 - 13 iunie 2002, Neptun-Olimp ............................................... 137
9.3. FOREN 2004, 13 - 17 iunie 2004, Neptun-Olimp ............................................... 144
9.4. FOREN 2006, 11 - 15 iunie 2006, Neptun-Olimp ............................................... 151
9.5. FOREN 2008, 15 - 19 iunie 2008, Neptun-Olimp ............................................... 158
9.6. FOREN 2010, 13 - 17 iunie 2010, Neptun-Olimp. Ediţia jubiliară ..................... 169
9.7. FOREN 2012, 17 - 21 iunie 2012, Neptun-Olimp ............................................... 192
10. Evenimente tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale ...................................................... 217
10.1. Conferinţe (selecţii anuale) ............................................................................... 217
10.2. Simpozioane/Seminarii (selecţiuni anuale) ....................................................... 257
10.3. Mese rotunde (selecţii anuale) .......................................................................... 274
Partea a III-a
COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN al CME
11. Documente de organizare şi funcţionare ................................................................ 287
11.1. Introducere ........................................................................................................ 287
11.2. Documente de constituire .................................................................................. 288
11.3. Legislaţie pe baza căreia se întemeiază funcţionarea CNR-CME ..................... 293
11.4. Extrase importante ............................................................................................ 309
11.5. Documente de reglementare .............................................................................. 312
11.6. Teme generice, teme şi subiecte de interes (exemple) ...................................... 348
11.7. Evidenţa membrilor colectivi ............................................................................ 356
11.8. Platformă de colaborare a ONG-urilor, membre CNR-CME ............................ 379
11.9. Distincţii (exemple) ........................................................................................... 388
11.10. Asociaţia Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei ...... 391
11.11. Din activitatea Asociaţiei Comitetul Naţional Român
al Consiliului Mondial al Energiei .................................................................. 398
ANEXE (Legislaţia cu privire la asociaţii şi fundaţii) .................................... 401
Partea a IV-a
FAPTE, PERSONALITĂŢI, AMINTIRI
12. Fapte .......................................................................................................................... 447
13. Personalităţi .............................................................................................................. 455
14. Evocări - amintiri .................................................................................................... 537
În loc de epilog ................................................................................................................ 583
Despre autori ................................................................................................................. 585
Anexă CD:
ALBUM cu imagini din activitatea CNR-CME
  PREZENTARE:
ARGUMENT
Asociaţia Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR -
CME) este principala asociaţie neguvernamentală şi multi-energetică din România
care activează în domeniul energie mediu.
De ce o monografia CNR-CME
Pentru că autorii acestui volum au dorit să prezinte retrospectiv rolul CNRCME
în evoluţia şi dezvoltarea sectorului energie-mediu din ţara noastră, subliniind
realizările cele mai importante în cei 90 de ani de existenţă a acestei Asociaţii
profesionale de elită, nuanţând rolul acesteia în lumea energetică naţională şi
mondială şi creionând figuri notabile ale ştiinţei şi tehnicii româneşti cu rol
covârşitor în dezvoltarea economică a ţării.
Ideea alcătuirii unei monografii a Comitetului Naţional Român al Consiliului
Mondial al Energiei a fost sugerată prima dată, în 2004, la aniversarea a 80 de ani
de existenţă a CNR-CME, de către Călin-Andrei Mihăileanu, care vreme de 30 de
ani a fost secretarul general al acestei Asociaţii, contribuind în modul cel mai activ
la promovarea energeticii româneşti şi a specialiştilor săi la nivel mondial. După
retragerea sa din activitate, destinele CNR-CME au fost preluate, succesiv, de domnii
Mihai Pop, Jean Constantinescu, Vasile Rugină şi Gheorghe Bălan, fiecare aducându-şi
o meritorie contribuţie la dezvoltarea şi consolidarea Asociaţiei şi la recunoaşterea
ei pe plan mondial drept una din cele mai active şi mai bine organizate asociaţii
profesionale din lume. Trebuie să subliniem sprijinul moral şi financiar pe care
Ministerul Energiei, (sub toate denumirile avute pe parcursul istoriei sale din 1924
până în 1990), devenit ulterior RENEL l-a acordat CNR-CME până în anul 1997
când organizaţia şi-a luat soarta în mâini, acţionând pentru dobândirea independenţei
şi personalităţii juridice, devenind o organizaţie neguvernamentală cu scop nelucrativ,
partener strategic pentru alte organizaţii, asociaţii şi fundaţii în domeniul energiei şi
al mediului din România.
Pe baza schiţei de cuprins prezentată în anul 2011 de regretatul inginer şi
reporter de ştiinţă Mihai Olteneanu, autorii monografiei au început anevoioasa dar
plăcuta muncă de cercetare, căutare, strângere şi selectare de informaţii, documentaţii
şi documente pentru a oferi cititorilor un volum cât mai cuprinzător de informare
privind activitatea CNR-CME în cei 90 de ani de fiinţare.
Volumul este structurat în patru părţi care cuprind câteva repere istorice ale
Consiliului Mondial al Energiei (ce includ şi momentele de început ale Comitetului
Naţional Român), activităţile organizate şi derulate de CNR-CME, actele normative
şi de reglementare privind funcţionarea asociaţiei şi, în final, amintiri cu şi despre
unele din personalităţile marcante cu rol activ în viaţa CNR-CME şi ai domeniului
energie-mediu, în ansamblul său.
Autorii au grupat, în prima parte, momentele de început şi de zbucium ale
CME, ca organizaţie integratoare şi ale CNR, ca membru constitutiv.
În limita surselor de documentare rămase sau accesibile, în partea a doua au
fost înscrise (nu suficient de exhaustiv cum poate ar fi fost de interes) acţiunile
directe întreprinse de CNR-CME, cu teme dezbătute, vorbitori, participanţi, concluzii,
recomandări. Înscrierea nominativă precum şi imaginea fotografică a multor vorbitori
şi/sau organizatori sperăm să aibă în ochii cititorului şi rolul de nostalgic remember.
Partea a treia şi-a propus să strângă, pe de o parte, o serie de acte normative
de formare şi funcţionare, iar pe de altă parte o grupare selectivă de documente (din
peste douăzeci) de organizare şi funcţionare proprii ale asociaţiei, precum şi câteva
distincţii obţinute în cursul anilor.
În fine, autorii s-au gândit să înscrie în partea a patra, şi ultima, o serie de
informaţii despre oamenii care au însemnat „ceva” pentru sectorul de energie-mediu
din România, dar şi pentru viaţa zbuciumată şi intensa activitate a Asociaţiei Comitetul
Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei.


La prima întâlnire de constituire a asociaţiei mondiale a energiei de la Wembley-
Londra 1924, România, prin cei doi reprezentanţi ai săi (eminenţii specialişti români
Constantin Buşilă şi Constantin I. Budeanu) s-a înscris ca membru fondator al
asociaţiei Consiliul Mondial al Energiei numit la început Conferinţa Mondială a
Energiei. Întorşi în ţară, C. Buşilă şi C.I. Budeanu au prezentat guvernului liberal al
vremii rezultatele întâlnirii, scopurile şi modul de implicare al organizaţiilor profesionale
în sprijinul administraţiei centrale pentru dezvoltarea pe plan naţional a tuturor
formelor de energie, în strânsă colaborare cu eforturile din ţările participante, în scopul
implementării unitare a celor mai noi cuceriri tehnico-inginereşti din domeniu şi al cercetării
aplicate, în ideea dezvoltării unor sisteme energetice locale şi interconectabile.
Profitând de nou apăruta „Lege pentru persoanele juridice, asociaţiuni şi
fundaţiuni” (Legea nr. 21 publicată în M.Of. nr. 027 din 02/06/1924 - Legea
Mârzescu; vezi partea III), regele Ferdinand I a promulgat, în toamna anului 1924,
propunerea legislativă de înfiinţare a „Asociaţiunii profesionale române pentru
cooperare şi cercetare în domeniile energiei şi al industriei electrotehnice”.
Asociaţiunea nou înfiinţată nu avea personalitate juridică şi funcţiona ca entitate
voluntară pe lângă structura guvernamentală care administra sectorul energiei electrice,
şi al gazelor naturale, dezvoltând colaborări cu sectoarele petrol, cărbune, hidro, alte
surse de energie.
În ritm cu zbuciumul economico-politic al României, al Europei în ansamblul
său şi al lumii în plan mai larg, activitatea noii Asociaţiuni nu s-a putut manifesta
plenar, şi nici ca o structură organizată, cu programe proprii desprinse din nevoile
la zi şi de perspectivă ale dezvoltării economice şi material-spirituale ale societăţii
moderne.
Criza economică mondială de la sfârşitul deceniului al treilea-începutul deceniului
al patrulea al veacului al XX-lea şi-a pus o nefericită amprentă pe întreaga desfăşurare a
vieţii oamenilor din ţările cuprinse de pecinginea curbelor de sacrificiu, galoparea
spre în sus a volumului şomajului, adâncirea crizei materiale şi mai ales morale. Pe
acest fundal întunecat şi-au început creşterea tendinţele revanşarde şi de lărgire a
„spaţiului vital” ce au culminat cu declanşarea şi desfăşurarea tragicului război al
doilea mondial.
Persoane de elită din mediul universitar şi al cercetării aplicate de la noi şi de
aiurea nu au încetat, însă, nici în aceste condiţii să scormonească ideatic prezentul şi
viitorul energiei, văzând în acest domeniu al tehnicii şi al resurselor izvorul dezvoltării
tuturor celorlalte domenii ale vieţii, atât a celei materiale, cât şi a celei spirituale.
După schimbarea radicală a principiilor de proprietate, precum şi a modului
de producţie, începând cu 1948-1949 România a trecut la un sistem „planic-proporţional”
de dezvoltare, energiei fiindu-i alocat locul principal de asigurare a
suportului dezvoltării de orice formă. Astfel, după crearea Consiliului Economic de
Ajutor Reciproc (CAER) al statelor aparţinătoare şi/sau dependente de blocul sovietic,
România a acţionat activ în structurile tehnice şi ştiinţifice ale acestui Consiliu, menţinându-
şi totodată participarea la structurile de lucru ale CME şi, respectiv, CIGRE
(fondat în 1926 la care, ca şi în cazul CME, România este, de asemenea, membru
fondator prin acelaşi neobosit Constantin Buşilă).
Începând cu anul 1980 în care devenise clar falimentul industrializării şi al
colectivizării, fără respectarea principiilor şi legităţilor obiective, al unei economii
scăpate de sub control şi de sub spectrul raţionalului, România a trecut la construcţia
unor obiective industriale megalomanice şi energofage, fără a se ţine cont de existenţa
sau nonexistenţa resurselor, fără a avea în vedere decalajul tehnologiilor faţă de lumea
avansată şi, lucru deloc de neglijat, al cerinţelor de piaţă şi al opiniilor specialiştilor.
În aceste condiţii, colaborarea cu CME a început să cunoască serioase sincope:
Comitetului Naţional Român nu i s-au mai alocat resursele financiare pentru plata
cotizaţiilor anuale la CME (legea de atunci interzicea plăţile în valută pentru orice
fel de acţiuni de colaborare externă). Nici participarea individuală a specialiştilor
români, membri ai CNR, nu mai era permisă şi nici posibilă, atât din lipsa resursei
financiare, dar mai ales din pricina blocajului total al circulaţiei ideilor şi al persoanelor,
cu toate că România era cosemnatară a Actului Final de la Helsinki al Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
Toate cele expuse mai sus sugerează, credem, o reală istorie cu suişuri şi
coborâşuri, o istorie ce se întinde, iată, pe o perioadă de aproape un secol.
Acum, când CNR-CME funcţionează ca o structură de largă respiraţie în domeniul
vast energie-mediu, a sosit momentul împărtăşirii în mod concis a întregii poveşti
urmărind mai multe ţinte, între care:
− cinstirea memoriei înaintaşilor gândirii sistemice în formarea şi devenirea
domeniului energie ca temelie pentru toate celelalte domenii ale vieţii materiale şi
spirituale ale societăţii;
− oglindirea principiului că ceea ce se face cu pasiune, cu simţul datoriei, al
patriotismului şi al dragostei faţă de propria profesiune conduce, invariabil, la rezultate
remarcabile;
− oferirea contemporanilor noştri şi a viitoarei generaţii de specialişti a unui
model superior de organizare şi de integrare socio-profesională la nivel competitiv.
Prezenta lucrare se doreşte a fi un generator de opinii şi un semnal pentru
forurile superioare de administrare a treburilor ţării şi factorilor de decizie economici
şi politici că nu trebuie sub nicio formă ignorată o structură de elită care adună la
„aceeaşi masă” tot ce are ţara, la un moment dat, mai performant în domeniul
academic şi cel al cercetării, al producţiei materiale şi al orientărilor de piaţă şi care,
în orice moment, poate oferi soluţii valoroase, ancorate în realitatea societăţii româneşti
şi în progresele tehnologice existente pe plan mondial.


Volumul de faţă este doar un început. Nu este complet, nu este perfect. Este
tot ce am putut, cu greu, aduna şi asambla într-un concept unitar pe care să-l prezentăm
cititorilor, ca momente edificatoare ale istoriei de nouăzeci de ani de existenţă a
CNR-CME.
Lăsăm bucuria şi plăcerea generaţiilor viitoare pentru a îmbogăţi ca formă
şi/sau conţinut strădania noastră pe care v-o dăruim cu căldură şi sinceritate.

Autorii
  PREFATA:
Când vrei să evaluezi un lucru din punctual tău de
vedere, îţi pui cea mai simplă şi directă întrebare: la ce îmi
este el util Pot trăi şi fără el Apa, aerul, hrana sunt lucruri
fără de care viaţa ne-ar fi imposibilă.
Odată cu dezvoltarea omenirii, prin priceperea sa,
omul şi-a creat lucruri utile pentru existenţa lui, uşurându-i
traiul şi lăsându-i timp pentru a savura scurta lui existenţă pe
acest pământ. Nu cred că greşesc spunând că cel mai important
lucru după apă-aer-hrană a fost şi este energia, hrana
activităţii noastre, cea care mişcă totul şi care s-a dezvoltat
sub diferite forme, din necesităţi şi din curiozitate.
Raportată la populaţie, cea mai răspândită formă de energie este electricitatea,
care printr-o pereche de fire pătrunde în casele oamenilor, aducându-le confortul bine
cunoscut azi. Această utilitate, de mare răspândire, a pus problema surselor, producerii,
impactului cu mediul şi distribuţia ei, depăşind ca importanţă graniţele ţărilor şi
chiar ale continentelor.
Reuşita unei activităţi depinde de buna ordonare a ideilor, aşa că o seamă de
oameni cuminţi, cum îi numesc eu, din 40 de ţări - inclusiv România - s-au întâlnit
într-o conferinţă la Londra în ziua de 15 iulie 1924, pentru a căuta, împreună, cele
mai bune soluţii privind dezvoltarea problemelor legate de energie şi a permite
ştafetei pornită de la sine să fie un lanţ funcţional până la distribuţie. Si aşa s-a născut
Consiliul Mondial al Energiei.
În cadrul activităţii Consiliului Mondial al Energiei, România a avut o
contribuţie, atât la nivel mondial, cât şi la nivel zonal, cu precădere ca «la ea acasă».
Monografia de faţă s-a dorit de autori să fie în acelaşi timp şi istorie şi
document, să consemneze contribuţia nominală a membrilor ei, astfel încât să fie un
model pentru generaţii.
Prin această carte se aduce un omagiu şi recunoştinţă pentru toţi cei care
au crezut, au luptat şi au izbândit în valorificarea ideilor lor îndreptate spre dezvoltarea
şi binele societăţii în care trăim.
Ca întotdeauna, Editurii AGIR trebuie să-i mulţumim pentru promovarea
realizărilor inginereşti şi pentru sprijinul pe care îl acordă publicaţiilor educative din
acest domeniu.
Şi nu pot uita de un profund vizionar al acestei lumi, pe care România şi
românii l-au avut şi care în «Satira I» ne spune:
«Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâiu şi singur!
Eată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii»
(Mihai Eminescu - Convorbiri Literare - februarie 1881)
Punctul acela nu-l vom putea crea niciodată, în schimb el ne poate orienta
calea pe care să păşim în viitor.

Acad. Marius Sabin Peculea
  CUVINTE CHEIE: