Reducerea deformaţiilor şi creşterea stabilităţii dimensionale a pieselor metalice şi îmbinărilor sudate

  CUPRINS:
PREFAȚĂ9
INTRODUCERE11
1. TENSIUNILE INTERNE ȘI STRUCTURALE LA TRATAMENTE TERMICE ȘI METODE DE STUDIERE A DEFORMAȚIILOR17
1.1. TENSIUNI INTERNE ȘI STRUCTURALE LA TRATAMENTE TERMICE17
1.2. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA TENSIUNILOR INTERNE LA TRATAMENTE TERMICE21
1.2.1. Influența compoziției chimice asupra tensiunilor de tratament termic21
1.2.2. Influența călibilității oțelului asupra tensiunilor interne la tratamente termice 22
1.2.3. Influența temperaturii de încălzire pentru călire asupra tensiunilor interne la tratamente termice23
1.2.4. Influența mediilor de călire și a vitezei de răcire asupra tensiunilor interne la tratamente termice24
1.2.5. Influența formei și mărimii pieselor asupra tensiunilor remanente la tratamente termice31
1.2.6. Influența factorilor proveniți de la elaborarea oțelului și de la transformărilor sale metalurgice32
1.3. METODE DE STUDIERE A DEFORMAȚIILOR LA TRATAMENTE TERMICE32

2. PROCEDEE PENTRU REDUCEREA DEFORMAȚIILOR ȘI DE STABILIZARE DIMENSIONALĂ A PIESELOR METALICE 35
2.1. CĂLIREA ÎN TREPTE 35
2.2. CĂLIREA IZOTERMĂ37
2.3. CĂLIREA ÎN MEDII NEOMOGENE 41
2.4. CĂLIREA ÎN GAZE46
2.5. CĂLIREA ÎN CEAȚĂ 48
2.6. CĂLIREA ÎN CÂMP ULTRASONOR 52
2.7. TRATAMENTUL SUB 0°C 55
2.8. TRATAMENTE TERMOMAGNETICE61
2.8.1. Influența câmpului magnetic asupra transformărilor de fază, în stare solidă 61
2.8.2. Influența câmpului magnetic asupra austenitizării oțelurilor și fontelor 62
2.8.3. Influența câmpului magnetic asupra transformărilor austenitei subrăcite 62
2.8.4. Influența câmpului magnetic asupra proceselor care au loc la revenirea oțelulurilor călite63
2.8.5. Influența câmpului magnetic asupra tensiunilor remanente de călire64
2.8.6. Aplicații ale tratamentului în câmp magnetic65
2.9. DETENSIONAREA TERMICĂ68
2.10. TRATAMENTE TERMICE LOCALE CU ÎNCĂLZIRE PRIN ELEMENTE REZISTIVE FLEXIBILE95
2.10.1. Surse de energie pentru încălzirea prin elemente rezistive flexibile 95
2.10.2. Unități de încălzire flexibile 97
2.10.3. Părți subordonate instalațiilor de tratament termic local cu încălzire prin rezistențe99
2.10.4. Calculul energiei necesare încălzirii piesei 100
2.10.5. Aplicație. Procedura de lucru și control101
2.11. DETENSIONAREA TERMOPLASTICĂ117
2.12. DETENSIONAREA PRIN VIBRAȚII MECANICE118
2.13. DETENSIONAREA CONSTRUCȚIILOR SUDATE ÎN CÂMP ULTRASONOR 131
2.14. TRATAMENTE TERMICE CU ÎNCĂLZIRE PRIN INDUCȚIE 136
2.14.1. Considerații teoretice generale ale încălzirii prin inducție 136
2.14.2. Călirea superficială cu încălzire prin inducție 143
2.14.2.1. Principiile de bază ale călirii superficiale cu încălzire prin inducție 143
2.14.2.2. Parametrii de bază ai regimului de călire superficială prin c.i.f.147
2.14.2.3. Particularitățile formării și descompunerii austenitei la călirea superficială cu încălzire prin inducție151
2.14.2.4. Metode de călire superficială cu încălzire prin c.i.f153
2.14.2.5. Medii de răcire utilizate la călirea superficială cu încălzire prin inducție161
2.14.2.6. Factori de influență ai rezultatelor călirii superficiale prin c.i.f. 162
2.14.2.7. Influența tratamentelor termice anterioare călirii superficiale prin c.i.f. 163
2.14.2.8. Influența puterii specifice asupra mărimii și durității stratului călit superficial prin c.i.f.166
2.14.2.9. Influența vitezei de deplasare a inductorului asupra mărimii stratului călit superficial prin c.i.f.168
2.14.2.10. Influența încălzirii prin inducție asupra caracteristicilor de rezistență a sârmelor din oțel recopt169
2.14.2.11. Influența distanței dintre inductor și dușul de răcire asupra adâncimii de călire173
2.14.2.12. Influența distanței dintre spire asupra adâncimii de călire 173
2.14.2.13. Influența formei și înălțimii inductorului inelar asupra formei și mărimii stratului călit174
2.14.2.14. Influenta efectului de rotire a piesei in timpul incalzirii prin inductie asupra formei stratului călit175
2.14.2.15. Calculul aproximativ al călirii superficiale prin inducție175
2.14.2.16. Aplicațiile încălzirii prin inducție în domeniul tratamentelor termice și termochimice179
2.15. TRATAMENTE TERMICE CU RADIAȚIE LASER204
2.15.1. Fenomene fizice la prelucrarea cu laser205
2.15.2. Fenomene care au loc la interactiunea radiației laser cu materialul de prelucrat206
2.15.3. Structura materialelor metalice prelucrate termic cu radiații laser209
2.15.4. Parametrii procesului de prelucrare cu radiații laser210
2.15.5. Tipuri de laseri și caracteristicile lor în functie de mediul activ utilizat212
2.15.6. Parametrii de tratament termic la încălzirea cu radiație laser212
2.15.7. Aplicații. Modalități de lucru217
2.16. TRATAMENTE TERMICE CU FASCICUL DE ELECTRONI226
2.16.1. Instalații și dispozitive pentru tratamentul termic cu fascicul de electroni227
2.16.2. Parametrii procesului de tratament termic cu fascicul de electroni230
2.16.2.1. Parametrii procesului de formare a fasciculului de electroni230
2.16.2.2. Parametrii electrici ai fasciculului de electroni231
2.16.2.3. Parametrii procesului de bombardare cu fascicul de electroni231
2.16.2.4. Parametrii procesului de încălzire-răcire cu FE232
2.16.2.5. Productivitatea procedeului de încălzire cu FE233
2.16.3. Aplicații235
2.17. NITRURAREA IONICĂ 237
2.17.1. Principiul nitrurării ionice 238
2.17.2. Tehnologia nitrurării ionice 243
2.17.3. Parametrii regimului de lucru la nitrurarea ionică244
2.17.3.1. Tensiunea electrică între anod și catod245
2.17.3.2. Presiunea mediului gazos246
2.17.3.3. Compoziția mediului gazos249
2.17.3.4. Temperatura252
2.17.3.5. Durata de menținere la temperatură255
2.17.4. Instalații de nitrurare ionică257

3. TENSIUNILE INTERNE SI STRUCTURALE LA SUDARE 261

4. METODE PRACTICE PENTRU REDUCEREA DEFORMAȚIILOR ȘI
STABILIZAREA DIMENSIONALĂ A ÎMBINĂRILOR SUDATE267
4.1. MĂSURI MECANICE 267
4.2. MĂSURI CONSTRUCTIVE 271
4.3. MĂSURI TEHNOLOGICE274
4.4. MĂSURI TERMICE276

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE279
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ283
  PREZENTARE:
In lucrare sunt prezentate unele procedee de reducere a deformatiilor si cresterea stabilitatii dimensionale a pieselor turnate, forjate, tratate termic, prelucrate prin aschiere, ambutisate, presate si a constructiilor si structurilor sudate, in ordinea descoperirii, dezvoltarii si folosirii lor, cu o arie de aplicare la nivel industrial.
Lucrarea se adreseaza specialistilor din ramurile industriale si din invatamantul tehnic superior, colegiilor si, in general, tuturor celor care au o preocupare majora inca din faza de proiectare, pentru reducerea deformatiilor si cresterea stabilitatii dimensionale a constructiilor ingineresti.
  PREFATA:
În lucrare sunt prezentate unele procedee de reducere a deformaţiilor şi creşterea stabilităţii dimensionale a pieselor turnate, forjate, tratate termic, prelucrate prin aşchiere, ambutisate, presate şi a construcţiilor şi structurilor sudate, în ordinea descoperirii, dezvoltării şi folosirii lor, cu o arie de aplicare la nivel industrial.
Cauzele care provoacă apariţia deformaţiilor sunt numeroase, acestea fiind adesea consecinţa acţiunii simultane a numeroşi factori: tratamente termice, defor¬mări plastice la rece şi la cald, prelucrării prin aşchiere, sudare etc.
Cunoaşterea celor mai însemnate cauze, cu rol determinant, este importantă în aceeaşi măsură pentru proiectant cât şi pentru specialistul în proiectarea tehnologiei. Prin procesul de proiectare, se stabileşte forma, dimensiunile şi caracteristicile pieselor, subansamblurilor tehnice în aşa fel încât să se dea posibilitate specialistului, prin ansamblul de măsuri tehnologice, să asigure obţinerea acestor caracteristici cu deformaţii minime şi o mare stabilitate dimensională.
Stabilitatea dimensională în timp a pieselor, a construcţiilor inginereşti, în general este condiţia principală în fabricaţia utilajelor şi ansamblurilor, pentru care precizia dimensională şi menţinerea acesteia în timp determină calitatea şi fiabilitatea produsului.
Reducerea deformaţiilor şi stabilitatea dimensională a construcţiilor ingine¬reşti se asigură atât prin procedee şi metode teoretice cât şi practice. Conţinutul lucrării, organizat şi structurat în patru capitole, permite orientarea tehnologică, în ceea ce priveşte alegerea procedeelor sau metodelor practice pentru reducerea deformaţiilor şi stabilitatea dimensională a construcţiilor inginereşti. Aplicarea acestor tehnici de reducere a deformaţiilor conduce la reducerea consumurilor de materiale, energie, combustibil, manoperă; la realizarea unor produse de înalta calitate şi creşterea productivităţii muncii.
Pentru a fi cât mai utilă, sunt prezentate atât noțiuni de teoria procedeelor de reducere a deformaţiilor cât şi diagrame, relaţii de calcul, dar mai ales soluţii practice de realizare a unor procese tehnologice. Lucrarea se bazează şi pe experienţa practică industrială din unele societăţi comerciale din sectorul construcţiilor de maşi¬ni, pe sursele de informare, precum şi pe baza teoretică şi practică acumulată de autor.
Apreciez că, este necesar ca prin sugestiile şi părerile specialiştilor din domeniu, lucrarea să fie completată şi îmbunătăţită, mulţumind pe această cale şi celor care prin lucrările lor au dat posibilitatea cunoaşterii preocupărilor lor pentru progresul tehnic şi ştiinţific din ţara noastră.
Lucrarea se adresează specialiştilor din ramurile industriale şi din învăţământul tehnic superior, colegiilor şi, în general, tuturor celor care au o preocupare majoră încă din faza de proiectare, pentru reducerea deformaţiilor şi creşterea stabilităţii dimensionale a construcţiilor inginereşti.
Autorul
  CUVINTE CHEIE: