TEORIE SI REALITATE IN DEZVOLTAREA ECONOMICA A STATELOR

  CUPRINS:
PREFAŢĂ .................................................................................................................... 11
1. REPERE ALE DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII ECONOMIEI
ROMÂNEŞTI, ÎN ANII 1945 - 1989, PE BAZA INDUSTRIALIZĂRII
ACCELERATE A ŢĂRII ................................................................................. 13
1.1. Afirmarea industriei ca ramură cu rol hotărâtor în dezvoltarea şi
modernizarea structurii economiei ................................................................... 13
1.2. Transformarea agriculturii în a doua ramură de bază avansată a
economiei, cu producţii ridicate ....................................................................... 16
1.3. Edificarea unei baze tehnico-materiale noi, moderne, pentru întreaga
economie şi societate ......................................................................................... 18
1.4. Promovarea ştiinţei şi tehnologiei autohtone cu impact complex asupra
dezvoltării şi eficientizării economiei ............................................................... 20
1.5. Trecerea la un stadiu superior de dezvoltare şi cucerirea independenţei
depline a ţării în lume ........................................................................................ 23
2. CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI IMPACTUL EI ASUPRA
DEZVOLTĂRII BAZEI TEHNICO-MATERIALE A VIEŢII
SOCIAL-CULTURALE A ŢĂRII ÎN ANII 1945 - 1989 .............................. 26
2.1. Factorii determinanţi ai accelerării creşterii economice ................................ 26
2.1.1. Dezvoltarea şi repartizarea fondurilor fixe pe ramuri şi în
teritoriu .................................................................................................. 27
2.1.2. Deplasări în structura mediilor rezidenţiale şi sectoriale a
populaţiei totale şi active ...................................................................... 28
2.1.3. Creşterea neîntreruptă a venitului naţional şi importanţa acesteia
în obţinerea independenţei economice ................................................ 29
2.2. Mutaţiile principale în baza tehnico-materială a vieţii social-culturale ............ 31
2.2.1. Reconstruirea şi dezvoltarea tuturor oraşelor şi aşezărilor
rurale ....................................................................................................... 31
2.2.2. Extinderea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor
de învăţământ şi cultură de la oraşe şi sate ......................................... 34
2.2.3. Creşterea veniturilor şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a
aprovizionării cu bunuri de consum şi a ocrotirii sănătăţii
populaţiei ................................................................................................ 36
3. ASPECTE ALE DECĂDERII ECONOMIEI NAŢIONALE, ÎN
ANII TRANZIŢIEI ACTUALE, ŞI ALE SUBORDONĂRII ŢĂRII
INTERESELOR STRĂINE ............................................................................. 41
3.1. Excluderea rolului industriei naţionale ca ramură hotărâtoare în
dezvoltarea şi modernizarea structurii economiei ...................................... 41
3.2. Aşezarea activităţilor neproductive pe primul plan al preocupărilor
statului în detrimentul celor creatoare de noi bunuri şi valori .................... 44
3.3. Scăderea dramatică a producţiei materiale la scară naţională şi
aruncarea în urmă cu zeci de ani a economiei ............................................... 47
3.4. Scurgerea, în afara ţării, a tot mai multor bogăţii naţionale şi
subordonarea crescândă a României intereselor străine ............................. 50
4. DEMOCRAŢIA ÎN TEORIE ŞI ÎN REALITATEA ACTUALĂ A
ROMÂNIEI ........................................................................................................ 53
5. EGALITATEA ECONOMICĂ ÎN GERMANIA RĂMÂNE UN VIS
ÎNDEPĂRTAT .................................................................................................... 58
6. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU DEPĂŞIREA CRIZEI
ECONOMICE ACTUALE ŞI DINAMIZAREA DEZVOLTĂRI
ECONOMIEI NAŢIONALE ........................................................................... 63
6.1. Modernizarea şi diversificarea producţiei economiei naţionale cu
aportul determinant al resurselor interne şi al eforturilor proprii ale
întregului popor român ................................................................................ 63
6.2. Reorientarea structurală şi creşterea substanţială a eficienţei comerţului
exterior în cadrul participării ţării la schimbul mondial de valori .............. 66
6.3. Îmbinarea comandamentelor majore de dezvoltare economică a ţării
cu necesităţile creării condiţiilor de muncă şi de viaţă demne ale
întregii societăţi ........................................................................................... 68
7. TEORIILE ECONOMICE ERONATE ALE FMI ŞI BM,
PRINCIPALELE INSTITUŢII GLOBALIZATOARE, ŞI
EFECTELE DEZASTROASE ALE APLICĂRII LOR ............................... 72
8. ECONOMIA ROMÂNIEI E OCUPATĂ DIN NOU DE STRĂINI ............ 81
9. PREVEDERI ALE CONSTITUŢIILOR ROMÂNIEI
REFERITOARE LA PROPRIETATEA ŞI LA EXPLOATAREA
BOGĂŢIILOR SUBSOLULUI ŢĂRII - SCOPURI ŞI URMĂRI ............... 86
10. REVITALIZAREA INDUSTRIEI ŞI REECHILIBRAREA
COMERŢULUI EXTERIOR PRIORITĂŢI NAŢIONALE
PRIMORDIALE ................................................................................................ 90
10.1. Descreşterea fără precedent a economiei şi accentuarea alarmantă a
inegalităţii raporturilor economice externe .............................................. 90
10.2. Revitalizarea industriei româneşti şi reconsiderarea importanţei
acesteia ca ramură conducătoare a economiei ........................................... 94
10.3. Reorientarea structurală şi creşterea substanţială a eficienţei comerţului
exterior ....................................................................................................... 97
11. STRATEGII DE DEZVOLTARE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA
COMPETITIVITĂŢII ECONOMIILOR NAŢIONALE ........................... 103
11.1. Cu privire la strategiile orientate către creşterea economică ................. 103
11.2. Variante ale strategiilor orientate către creşterea economică ................ 105
11.3. Strategii normative orientate către creşterea economică ........................ 107
11.4. Cu privire la strategiile orientate spre distribuirea şi redistribuirea
veniturilor ............................................................................................... 109
11.5. Tipuri de strategii la nivelul subsistemelor economiei .......................... 110
11.6. Strategiile necesare a fi promovate de ţările în curs de dezvoltare şi
de cele aflate în tranziţia la economia de piaţă capitalistă ....................... 112
12. CARACTERISTICI ŞI ORIENTĂRI NOI ALE POLITICII CHINEI
ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN ECONOMIE ................ 115
12.1. Caracteristici ale politicii statului chinez în domeniul investiţilor
străine în economie .................................................................................. 115
12.2. Noile orientări ale Chinei în domeniul investiţiilor străine în economie .... 119
13. ÎNDRUMĂRILE LUI VINTILĂ BRĂTIANU PENTRU
ALCĂTUIREA “PROGRAMULUI VIITOAREI ACTIVITĂŢI A
PNL”, ÎN FORMULA “PRIN NOI ÎNŞINE”, DIN 1929 -
ACTUALE ŞI ACUM ..................................................................................... 125
14. GUVERNAREA ŢĂRII ÎN ANII 1934 - 1938 SUB OCROTIREA
LEGILOR ŞI A MĂSURILOR EXCEPŢIONALE ........................................ 130
14.1. Legi şi măsuri pentru autorizarea stării de asediu şi a cenzurii ................. 130
14.2. Legi şi măsuri pentru apărarea ordinii de stat şi protejarea muncii
naţionale ....................................................................................................... 134
14.3. Legi şi măsuri pentru simplificarea serviciilor publice şi a
administraţiilor ............................................................................................. 138
14.4. Încercări de revizuire a Constituţiei pentru sporirea prerogativelor
regale ....................................................................................................... 139
15. GÂNDURI DESPRE ŢARĂ, POPOR ŞI ADEVĂRATELE VALORI .... 142
16. TRANZIŢIA DE LA SOCIALISM LA ECONOMIA DE PIAŢĂ IN
VIZIUNEA CONTRADICTORIE A PROFESORULUI AMERICAN
JOSEPH STIGLITZ ....................................................................................... 145
16.1. Nedumeriri ale profesorului Joseph Stiglitz privind tranziţia de la
socialism la economia de piaţă ............................................................... 145
16.2. Consideraţii cu privire la strategia în tranziţia de la economia
planificată la economia de piaţă ................................................................ 147
17. CERCETAREA ŞI CREAŢIA ŞTIINŢIFICĂ ÎN TRECUTUL
ÎNDELUNGAT AL POPORULUI ROMÂN ............................................... 152
17.1. Realizări tehnice şi ştiinţifice în prima etapă a cercetării româneşti ..... 152
17.2. Cărturari şi opere care au afirmat cultura şi ştiinţa românească ............ 156
17.3. Instituţiile de învăţământ mediu şi înalt - centre ale culturii şi
ştiinţei româneşti ..................................................................................... 160
18. SOCIETATEA CIVILĂ ŞI PERSPECTIVELE EI ÎN
DEZBATERE CRITICĂ ................................................................................ 165
18.1. Accepţiunea actuală a noţiunii de societate civilă este de dată recentă .. 165
18.2. Organizaţiile non-guvernamentale - nucleul societăţii civile ................ 166
18.3. În societatea civilă este comod şi bine .................................................... 167
18.4. O societate civilă puternică consolidează democraţia ............................ 168
18.5. Relaţiile bazate pe principii democratice consolidează societatea civilă .. 170
18.6. Societatea civilă este un factor decisiv pentru succesul economic ........ 170
18.7. O societate civilă adevărată nu primeşte bani de la stat .......................... 171
18.8. Ascensiunea societăţii civile înseamnă declinul statului ........................ 172
18.9. Societatea civilă s-a globalizat ................................................................ 172
18.10. Societatea civilă globală nu este întotdeauna perfectă ............................ 173
19. DEZIDERATE IMEDIATE NECESARE A FI INSTITUŢIONALIZATE
PENTRU SCOATEREA DIN CRIZĂ A ECONOMIEI ŞI
DEZVOLTAREA REALĂ A ROMÂNIEI ................................................... 175
20. LIMITELE RESURSELOR NATURALE DE MATERII PRIME
MINERALE ŞI ENERGETICE PRIMARE - UNA DIN
PROBLEMELE MARI ALE LUMII CONTEMPORANE ....................... 180
20.1. Rezervele de minereuri şi de materii prime energetice pe plan
mondial estimate la nivelul producţiei din anii 1979 - 1981 ........................ 180
20.2. Politica diferitelor ţări de pe glob, în noua conjunctură economică
internaţională, în domeniul resurselor energetice şi de materii prime
primare ............................................................................................................. 183
20.3. Distrugerea şi înstrăinarea bazei naţionale de materii prime minerale
şi energetice primare, după 1989, atentat grav la securitatea
economiei şi viitorul României .................................................................. 189
21. BLOCAREA SAU TRECEREA SUB CONTROLUL STATULUI, DE
UNELE GUVERNE, A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN SECTOARELE
ŞI ÎNTREPRINDERILE CONSIDERATE STRATEGICE ......................... 198
21.1. Exemple de blocare sau de trecere sub controlul statului, de unele
guverne, a investiţiilor străine în sectoarele şi întreprinderile
considerate strategice .............................................................................. 198
21.2. Motive ale blocării sau trecerii sub controlul statului, de unele
guverne, a investiţiilor străine în sectoarele şi întreprinderile
considerate strategice ..................................................................................... 201
22. DEZBATERI ACTUALE CU PRIVIRE LA INVESTIŢIILE
STRĂINE ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ A ŢĂRILOR GAZDĂ,
de ec. dipl. Laura Roxana Sonea şi prof.univ.dr. Gavrilă Sonea ................ 206
22.1. Necesitatea de a stabili un echilibru între diversele interese opuse ....... 206
22.2. Distincţia între fazele de prestabilire şi de poststabilire a unei
investiţii ................................................................................................... 213
22.3. Acordurile internaţionale de investiţii şi dreptul internaţional
cutumiar ................................................................................................... 208
23. CRIZA MONDIALĂ A APEI ŞI A SALUBRITĂŢII. CONSECINŢE
ALE ADÂNCIRII ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII UMANE ........ 217
23.1. Cu privire la necesitatea de a se pune capăt crizei de apă şi
problemelor de salubritate ............................................................................ 217
23.2. Criza globala actuală în domeniul apei şi salubrităţii în lumea
bogată şi în lumea săracă .............................................................................. 219
23.3. Aspecte ale măsurii în care criza apei şi a salubrităţii afectează
eforturile dezvoltării umane în ţările rămase în urmă ............................. 222
23.4. Eliminarea decalajelor dintre actualele tendinţe şi obiectivele
prevăzute în Planul milenar de dezvoltare al ONU ................................. 225
24. APA ŞI DEZVOLTAREA UMANĂ - O LEGĂTURĂ CE VIZEAZĂ
DIRECT EXISTENŢA OAMENILOR SĂRACI DIN AGRICULTURĂ,
de ec. dipl. Laura Roxana Sonea şi prof.univ.dr. Gavrilă Sonea ............... 230
24.1. Securitatea apei în agricultură predomină toate aspectele dezvoltării
umane ............................................................................................................... 230
24.2. Agricultura sub presiune - scenarii previzibile .......................................... 231
24.3. Parametrii nemodificabili şi forţele irezistibile ........................................... 235
25. AGENDĂ A POLITICILOR DEZVOLTĂRII UMANE,
PREFIGURATĂ DE PNUD, PENTRU PERIOADA DE DUPĂ 2010 ...... 238
25.1. Progrese şi ameninţări pe planul schimbărilor climatice........................... 238
25.2. Politicile dezvoltării umane interpretate de PNUD........................................ 239
25.3. Principii pentru cei care elaborează politicile ......................................... 240
25.4. Tratarea cu seriozitate a importanţei contextului local ........................... 242
25.5. Capacităţile statului şi şansele de progres ............................................... 242
25.6. Punerea de acord a politicilor de dezvoltare cu economia politică ......... 243
25.7. Schimbarea politicii globale .................................................................... 244
26. ANALIZA EFECTELOR CREŞTERII ŞI A MODIFICĂRII
STRUCTURII ECONOMICE ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR
AL GERMANIEI - STUDIU DE CAZ, de ec. dipl. Laura Roxana
Sonea .................................................................................................................. 247
Date generale ...................................................................................................... 247
26.1. Creşterea economică a Germaniei în contextul restructurării şi
trecerii la o etapă nouă de evoluţie a economiei mondiale ...................... 248
26.1.1. Trecerea forţelor de producţie la un stadiu calitativ nou
al dezvoltării lor în economiile naţionale ale tot mai
multor state ................................................................................. 248
26.1.2. Mutaţii în economia germană şi înscrierea ei rapidă în
rândul forţelor economice de frunte ale Europei şi apoi ale
lumii ........................................................................................... 250
26.1.3. Două mari provocări cu impact contradictoriu asupra
creşterii eficienţei şi competitivităţii economiei germane în
raporturile internaţionale .............................................................. 256
26.1.4. Recesiune de amploare în 2009 şi o uşoară relansare în
2010 a economiei germane în condiţiile actualei crize
economice mondiale ................................................................... 259
26.2. Participarea Germaniei la schimburile comerciale internaţionale
în cadrul relaţiilor economice la nivel european şi mondial ................... 263
26.2.1. Participarea Germaniei la elaborarea politicilor comerciale
şi la rezolvarea disputelor economice europene şi
mondiale ..................................................................................... 263
26.2.2. Sprijinul Germaniei în propulsarea Pieţei Europene
Unice şi în crearea Zonei Economice Europene ca spaţiu
comercial al statelor Europei ...................................................... 267
26.2.3. Politica comercială şi balanţa de plăţi a Germaniei în
domeniul schimburilor de mărfuri cu celelalte ţări şi
teritorii ale lumii ......................................................................... 271
26.2.4. Investiţiile internaţionale dinspre şi înspre Germania în
contextul dezvoltării relaţiilor sale economice la scară
europeană şi mondială ............................................................... 289
26.3. Aspecte privind relaţiile economice ale Germaniei cu România în
perioada de tranziţie la economia de piaţă de după 1989 ....................... 291
Concluzii generale ................................................................................................. 293
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ............................................................................. 295
CONTENTS .............................................................................................................. 297
INHALT .................................................................................................................... 305
SOMMAIRE ............................................................................................................. 313
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Această carte, cu titlul „Teorie şi realitate în dezvoltarea
economică a statelor”, este o nouă versiune a lucrării, publicată de
Editura AGIR, Bucureşti, în anul 2012, cu titlul „Teorie şi realitate în
dezvoltarea economică”. Volumul, prin problematica noilor scrieri pe
care le cuprinde şi prin structura tematicii abordate diferită, relevă,
într-o viziune doctrinară mai largă şi într-un mod argumentat mai
accentuat: Dezastrele de proporţii ce pot fi generate, în diferite state,
de experienţe economice naţionale instituţionalizate, nefundamentate
ştiinţific; Şi, distrugerile enorme determinate de reformele economice
înfăptuite de către Statul Român, în anii tranziţiei de după 1989,
bazate pe teorii abstracte eronate, copiate sau impuse din afară, în
opoziţie flagrantă cu aspiraţiile vitale ale Naţiunii Române şi cu
progresul general real al economiei lumii.
Concomitent, actuala lucrare aduce în atenţie date şi informaţii
de o importanţă aparte pentru politica economică viitoare a majorităţii
statelor de pe glob, inclusiv pentru cea a ţării noastre, cu privire la
unii factori naturali globali, care ameninţă grav dezvoltarea umană pe
termen lung, cum sunt: 1) Limitele resurselor naturale de materii
prime minerale şi energetice primare, considerate ca fiind
inepuizabile în perioada anterioară celor două şocuri petroliere din
anii 1973 şi 1975; 2) Schimbările climatice, la nivelul întregii Planete,
ce pot face ca viitorul omenirii să arate mult diferit; 3) Criza mondială
a apei şi a salubrităţii, care distruge potenţialul uman pe o scară
nebănuită şi încetineşte creşterea economică într-un număr crescând
de ţări ale lumii. La acestea se adaugă preocupările generate de
investiţiile internaţionale şi securitatea naţională a ţărilor gazdă, de
pe întregul glob. Scrierile cuprinse în carte au fost publicate în revista
„România Mare“ şi în ziarul „Răsunetul“, în anii 2009 - 2013, iar
ultimul studiu al volumului a format obiectul lucrării de licenţă a
autoarei Laura Roxana Sonea, susţinută la Academia de Studii
Economice din Bucureşti, în anul 2010.
Exprimăm, pe această cale, sincere mulţumiri domnului prof.
univ. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu şi domnului profesor de limbă
engleză Dumitru Lupea, pentru ideile pertinente sugerate autorilor pe
parcursul redactării lucrării, iar domnului dr. ing. Ioan Ganea,
directorul Editurii AGIR, deosebită gratitudine pentru sprijinul acordat
publicării ei.
Bucureşti, 30.03.2014
Autorii
  CUVINTE CHEIE: