Surse regenerabile de energie

  CUPRINS:
1. Sursele regenerabile de energie, componentă importantă a dezvoltării
energetice durabile
2. Sisteme eoliene de producere a energiei electrice
3. Valorificarea termică a energiei solare
4. Sisteme fotovoltaice
5. Valorificarea energetică a biomasei
6. Valorificarea energiei geotermale
7. Valorificarea energiei hidraulice
8. Impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice
9. Hidrogenul un nou vector energetic
  PREZENTARE:
Autorii au considerat oportună realizarea unei lucrări care să abordeze majoritatea surselor de energie regenerabilă, pentru o înţelegere mai bună a proceselor caracteristice şi domeniilor de utilizare.
Cartea se adresează, în primul rând, studenţilor de la facultăţile de profil tehnic, de la studiile de licenţă sau masterat, dar şi inginerilor şi tehnicienilor care activează în domeniul surselor regenerabile de energie.
Lucrarea este structurată pe nouă capitole şi tratează aspecte tehnice privind energia eoliană, energia solară, valorificarea energiei biomasei, geotermale şi hidraulice, utilizarea hidrogenului ca vector energetic, dar şi impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice în cazul utilizării surselor regenerabile de energie.
  PREFATA:
Energia reprezintă sângele unei economii şi, în final, al unei civilizaţii. În Epistola întâia către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spunea „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”. Parafrazând această aserţiune, Marin Preda îşi încheia romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” cu cuvintele „dacă dragoste nu e, nimic nu e”. Noi, autorii, credem că putem spune la rândul nostru „fără energie nimic nu e”.
În momentul de faţă omenirea îşi acoperă necesarul de energie primară în proporţie de circa 85% din cărbune, petrol şi gaze naturale, resurse epuizabile şi poluante, în special prin emisiile de gaze cu efect de seră, care reprezintă principala cauză a schimbărilor climatice. Energia hidro nu acoperă mai mult de 7% din energia primară, iar energia nucleară nu depaşeşte 6,5%. Pe termen scurt şi mediu nu se întrevede o creştere importantă a ponderii marilor amenajări hidro şi a energiei nucleare, în special după accidentul de la Fukusima. Singurele energii a căror pondere poate şi trebuie să crească masiv în anii ce vin sunt energiile regenerabile.
Sursele de energie regenerabilă sunt multiple, larg răspândite, nepoluante şi disponibile pe aproape toată suprafaţa pământului, bine înţeles cu intensităţi diferite. Ele provin direct sau indirect de la soare, putând fi folosite pentru producerea directă a căldurii sau pot fi convertite în electricitate.
Directiva Uniunii Europene privind energia din surse regenerabile, adoptată în anul 2009, stabileşte ţinte obligatorii pentru energia din surse regenerabile, concentrându-se pe atingerea unei ponderi de 20% a energiei din surse regenerabile în mixul energetic general al UE până în 2020. Fiecare stat membru trebuie să atingă obiective individuale în ceea ce priveşte ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului energetic. Creşterea iniţială a energiei din surse regenerabile, sub impulsul acestui cadru legislativ, a fost promiţătoare în primii ani de implementare.
Pentru a atinge ţintele pentru anul 2020, statele membre trebuie să-şi pună în aplicare planurile de acţiune naţionale şi să încurajeze semnificativ finanţarea acordată surselor regenerabile de energie prin scheme de sprijin (certificate verzi), sau preţuri garantate.
De asemenea, pentru promovarea energiei regenerabile, aceasta trebuie să concureze în mod echitabil pe pieţe deschise, piaţa unică a energiei fiind în curs de formare. Totodată, pentru stimularea concurenţei în sectorul energetic european şi promovarea surselor regenerabile este necesară eliminarea treptată a subvenţiilor pentru combustibilii fosili, iar taxele pe emisiile de CO2 trebuie adaptate, astfel încât să încurajeze investiţiile în tehnologii cu emisii scăzute de CO2.
În acest context, autorii au considerat oportună realizarea unei lucrări care să abordeze majoritatea surselor de energie regenerabilă, pentru o înţelegere mai bună a proceselor caracteristice şi domeniilor de utilizare.
Cartea se adresează, în primul rând, studenţilor de la facultăţile de profil tehnic, de la studiile de licenţă sau masterat, dar şi inginerilor şi tehnicienilor care activează în domeniul surselor regenerabile de energie.
Lucrarea este structurată pe nouă capitole şi tratează aspecte tehnice privind energia eoliană, energia solară, valorificarea energiei biomasei, geotermale şi hidraulice, utilizarea hidrogenului ca vector energetic, dar şi impactul generării distribuite asupra reţelelor electrice în cazul utilizării surselor regenerabile de energie.
Credem în utilitatea demersului nostru şi aşteptăm opiniile şi propunerile cititorilor pentru o noua ediţie.
  CUVINTE CHEIE: